Ikona domečku Logo Svijany
cs

Všeobecné obchodní podmínky Pivních lázní Svijany

Provozovatel

PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Se sídlem: Svijany 25, Svijany, 463 46

IČO : 25035207

DIČ : CZ25035207


Kontakt

Pivní lázně Svijany

č. p. 26, 463 46 Svijany

Tel: + 420 481 770 704

E-mail: info@pivnilaznesvijany.cz


1. Předmět všeobecných podmínek

Pivní lázně vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb klientům, upravující a vymezující jejich práva a povinnosti.


2. Objednávání služeb

 • Na webových stránkách

Online objednávka služeb probíhá na adrese: www.pivnilaznesvijany.cz. K úhradě​ objednávky realizované na webových stránkách se využívá platební brána.

 • Osobní objednání služeb na recepci

Osobní objednávku je možné provést přímo na recepci lázní v provozní době. Pokud je objednávka realizovaná osobně, považuje se za platnou až ve chvíli, kdy dojde k její úplné úhradě.


3. Potvrzení objednávky

Po uhrazení objednávky obdrží klient poukaz, který slouží jako doklad úspěšného objednání služeb. Pokud klient uhradí cenu objednávky v hotovosti, či platební kartou na recepci lázní, obdrží poukaz v tištěné podobě. Pokud provede úhradu elektronicky na stránkách www.pivnilaznesvijany.cz,​ je mu potvrzení objednávky odesláno na e-mailovou schránku, kterou klient uvedl v průběhu objednání služeb.


4. Pravidla procedury

Klienti jsou povinni dostavit se na proceduru nejpozději 10 minut před jejím začátkem. 

V případě, že si pivní koupel klient rezervuje méně než 30 minut před jejím zahájením, může být doba procedury adekvátně zkrácena z důvodu nutné předchozí přípravy lázně. 

V případě pozdního příchodu nemají klienti nárok na prodloužení délky procedury ani na finanční kompenzaci.

Před započetím procedury je klient povinen předložit personálu recepce pivních lázní poukaz, kterým prokáže objednání a uhrazení objednaných služeb. Poukaz může být předložen buď papírově nebo v elektronické podobě (např. na telefonu nebo tabletu).


5. Provozní řád

Provozní řád slouží k zajištění bezpečnosti, pořádku a čistoty v prostorách Pivních lázní Svijany. Každý návštěvník Pivních lázní Svijany se zavazuje dodržovat provozní řád, jakož i veškerá další pravidla řádného a bezpečného provozu.

 • Pivní lázně Svijany je možné navštívit pouze po předchozí rezervaci a úhradě ceny.
 • Vstup do Pivních lázní Svijany je povolen osobám starším 18 let. Osobám, které se z důvodu tělesného postižení nemohou samostatně bezpečně pohybovat anebo by mohly ohrozit své zdraví, je vstup do prostor Pivních lázní Svijany povolen pouze s příslušným doprovodem.
 • Každý návštěvník Pivních lázní Svijany je povinen se seznámit s kontraindikacemi pivní lázně, popřípadě masáže.
 • Pro odpočinek po koupeli je v každé místnosti slaměné lůžko. Sláma se pravidelně jednou za 3 měsíce vyměňuje.
 • Návštěvníkům je zakázáno chování odporující dobrým mravům nebo narušující dodržování bezpečnosti, klidu a pořádku. V prostorách Pivních lázní Svijany je zakázáno dělat zbytečný hluk, běhat a vstupovat do prostor určených pouze pro personál.
 • Z návštěvy Pivních lázní Svijany mohou být vyloučeny osoby opilé nebo pod vlivem drog. Platí přísný zákaz kouření, užívání drog a rozdělávání ohně v prostorách Pivních lázní Svijany.
 • Každý návštěvník je povinen brát v úvahu zvýšené riziko úrazu, které je spojeno s provozem pivní lázně v souvislosti s mokrými plochami. Proto je nutná zvýšená opatrnost, zvláště při vstupu a výstupu z vany. Návštěvníci Pivních lázní Svijany jsou zde na vlastní nebezpečí. Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 • Veškeré úrazy jsou návštěvníci povinni ihned nahlásit personálu Pivních lázní Svijany, který zajistí poskytnutí první pomoci. Při včasném neoznámení úrazu v Pivních lázní Svijany nebude brát provozovatel zřetel na pozdější nahlášení úrazu.
 • Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů personálu Pivních lázní Svijany, který je zodpovědný za bezpečnost návštěvníků a dodržování provozního řádu.
 • Ve všech prostorách Pivních lázní Svijany platí přísný zákaz donášení vlastních sklenic a předmětů ze skla, které by mohly v případě uklouznutí způsobit vážný úraz. Je zakázáno vstupovat do místností s pivní lázní ve venkovní obuvi.
 • Je zakázáno manipulovat, přesouvat či jinak poškozovat vnitřní zařízení pivních lázní. Je zakázáno odnášet věci spadající do vnitřního zařízení a majetku pivních lázní. Je zakázáno vstupovat do prostor technického zázemí a technologií.
 • Osoby, které nerespektují provozní řád Pivních lázní Svijany, mohou být vykázány personálem Pivních lázní Svijany, bez navrácení uhrazené ceny za proceduru.
 • Provozovatel neručí za cenné věci vnesené do prostor Pivních lázní Svijany. Za cenné věci se považují větší částky peněz, šperky, mobily, platební karty aj. Případné krádeže je nutné nahlásit personálu Pivních lázní Svijany.
 • V případě požáru jsou návštěvníci Pivních lázní Svijany povinni postupovat dle instrukcí personálu Pivních lázní Svijany popřípadě požárních poplachových směrnic.
 • V případě nadměrného znečištění prostor je klient povinen uhradit náklady na úklid a sanaci prostor v částce 2000 Kč.  V případě poškození či zničení inventáře lázní je klient povinen uhradit náklady na jeho opravu či znovupořízení.
 • Seznámení se s provozním řádem a jeho akceptování klient potvrdí svým podpisem v souladu s pravidly GDPR.


6. Práva a povinnosti klienta

Klienti mají právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle uhrazené objednávky.

Klienti mají povinnost dodržovat stanovený program procedury a dodržovat pravidla procedury, stanovené v těchto VOP.

Dokončením rezervace klient potvrzuje, že je mu více než 18 let, jeho uvedené informace jsou pravdivé a souhlasí s tím, že budou použity pro další zpracování provozovatele pivních lázní. Klient je povinen na vyžádání provozovatele prokázat před začátkem procedury svůj věk, a to prostřednictvím OP, ŘP, pasu, či jiného průkazu totožnosti.

Klient má právo na stornování nebo změnu objednávky, nejpozději však 48 hodin před plánovaným termínem objednané procedury. Stornování / změnu objednávky je možné provést prostřednictvím rezervačního formuláře nebo volnou e-mailovou formou na e-mailu info@pivnilaznesvijany.cz. Na telefonické zrušení nebude brán zřetel. V případě storna více než 48 hodin před plánovaným termínem má klient právo na vrácení 100 % již uhrazené ceny. V případě storna rezervace méně než 48 hodin před rezervovaným časem je klientovi stržen z již uhrazené ceny 100% storno poplatek.


7. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen s dostatečným předstihem informovat klienta o případných změnách v objednávce.


8. Zdravotní rizika a doporučení

Osobám s vysokým krevním tlakem, po operacích srdce, kardiakům, těhotným ženám od 3 měsíců těhotenství a osobám alergickým na bílkoviny, kvasnice nebo chmel je doporučeno konzultovat návštěvu lázní se svým lékařem.


9. Závěrečná ustanovení

Společnost PIVOVAR SVIJANY, a.s. má právo Všeobecné obchodní podmínky měnit a aktualizovat. Aktuální podoba VOP je vždy zveřejněna na webových stránkách www.pivnilaznesvijany.cz.


Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2022

 


Vytvořeno 19.7.2021 9:43:01 - aktualizováno 7.11.2022 14:58:26 | přečteno 1901x | tereza.harvanova