Ikona domečku Logo Svijany
cs

GDPR - Podmínky zpracování osobních údajů

Použité pojmy

Správce dat: Pivní lázně Svijany, Pivovar Svijany a.s., Svijany č. p. 26, 463 46 Svijany (dále „Lázně“)

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Lázní a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

 2. Lázně se v souladu s těmito podmínkami zavazují zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Lázně se zavazují přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 2. V souvislosti s poskytováním služeb jsou Lázně povinny zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména: Recepční Lázní, management Lázní, účetní oddělení, IT oddělení, marketingový poradce.

 3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji klientů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaných Lázněmi. Lázně ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou: Hotelový systém Previo, Rezervační systém Booking - SystemBS.
 4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji klientů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi Lázněmi a daným zpracovatelem.


Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Lázně se zavazují, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

 2. Lázně se zavazují, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem: k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Lázní, které budou mít Lázněmi stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem; osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Lázní, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi; Lázně zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje; učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány. 

 3. Lázně se zavazují prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jejich zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Lázněmi stanoveném a odpovídajícím pokynům Lázní. Zejména budou samy (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací v Lázních.

 

Kamerový systém

 1. Areál hotelu, zámku a pivních lázní je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

 2. Kamerový systém se využívá k prevenci ochrany zákazníků a hotelového i zákazníkova majetku.

 3. Kamerový systém je instalován pouze ve veřejně přístupných prostorech. V žádném případě nenarušuje soukromí pivních lázní.

 4. Záznam kamerového systému je v souladu s registrací u ÚOOÚ uchováván po dobu 7 dnů.

 5. Kamerový systém je provozován v souladu s Obecnými ustanoveními těchto podmínek a interní směrnicí o provozování kamerových systému ve společnosti  Pivovar Svijany a.s.

 

Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2021


Vytvořeno 7.12.2021 13:32:33 - aktualizováno 8.12.2021 11:10:49 | přečteno 1062x | tereza.harvanova